เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นถิ่นของตนเอง อีกทั้งสามารถคัดเลือกและเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดี ไว้สำหรับการเพาะปลูก รวมทั้งนำไปปรับใช้ในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในชีวิตประจำวันของตนเองได้

Week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม


Week
Input
Process
Output
Outcome

9
3 – 7 ก.ย.59
โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
- นิทรรศการ
- ละคร

คำถาม
  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
- นักเรียนทำ สิ่งใดได้ดี และสิ่งที่อยากพัฒนาต่อ เพราะเหตุใด?

เครื่องมือคิด  
- Brainstorms ระดมความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้
-  Round Robin สิ่งที่ทำได้ดีแล้วและควรพัฒนา
- Show and Share นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 2/59
- Mind Mapping หลังเรียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
จันทร์ ( ชั่วโมง)
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
งอกไม่งอก”?
เชื่อม
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
ใช้
นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

วันอังคาร (ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ “งอกไม่งอก” ให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วมได้อย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน หน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้
ใช้
ครูและนักเรียนออกแบบวางแผนนำเสนอองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการ  การเล่นละคร  เพลง ฯลฯ
วันพุธ (ชั่วโมง)
ใช้
ครูและนักเรียนซ้อมนำเสนอองค์ความรู้ผ่านการนำเสนองาน การเล่นละคร เพลง ฯลฯ
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง)
ใช้
นักเรียนนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้ผ่านการนำเสนองาน การเล่นละคร เพลง  ฯลฯให้ครูและเพื่อนๆได้รับชม
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนได้แบ่งปันต้นกล้าที่เพาะไว้แล้วให้กับคุณครู ผู้ปกครองและพี่ๆ ที่สนใจได้นำไปปลูกต่อ
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วและอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ใน Quarter นี้
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว  สิ่งที่ควรพัฒนา
ใช้
นักเรียนแต่ละคนเขียนประเมินตนเอง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
จัดนิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter
ชิ้นงาน :
- Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน/เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่าภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ป.1และคุณครูร่วมกันวงแผนการนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q.2/59 ร่วมกัน พี่ป.1 ช่วยคิดและเสนอในกิจกรรมที่ตนเองชอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะชอบการแสดงละครและเต้น จนได้ละคร เรื่องเมล็ดพันธุ์เทวดา จากนั้นคุณครูแนะนำตัวละครต่างๆ แล้วให้พี่ที่อาสาเล่นในบทบาทนั้นออกมาแสดงบุคลิก ท่าทาง ทั้งการพูดที่ให้ลองพูดเองก่อนโดยที่ไม่มีบทพูดให้ พี่ป.1 สามารถสื่อออกมาได้ดีค่ะ เมื่อทุกคนได้รับมอบหมายบทบาทในการแสดงละครแล้ว พี่ป.1 ใช้เวลาร่วมกันในการซ้อมของทุกวันก่อนถึงวันแสดง ในการซ้อมแต่ละครั้ง ก็จะมีบ้างที่ลืมบทพูด เล่นกัน และหลายครั้งที่พี่ป.1 สามารถที่จะกลับมานั่งพูดคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้น ทำอย่างไรต่อ หลังซ้อมละครเสร็จทุกคนยังคงต้องมานั่งเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่สะสมไว้แบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจ และทำขนมถั่วแปบ อีกทั้งสัปดาห์นี้พี่ป.1 มีโอกาสไปร่วมชื่นชมและให้กำลังใจน้องอนุบาล และพี่มัธยมฯในการแสดงละครเช่นกัน พอถึงวันศุกร์พี่ป.1 รู้สึกว่าจะมาแต่เช้ากันเป็นพิเศษ ทุกคนตื่นเต้นกับการแสดงของตนเอง และเมื่อถึงเวลาแสดงจริงพี่ป.1 สามารถทำออกมาได้ดีทีเดียวค่ะ

    ตอบลบ