เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นถิ่นของตนเอง อีกทั้งสามารถคัดเลือกและเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดี ไว้สำหรับการเพาะปลูก รวมทั้งนำไปปรับใช้ในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในชีวิตประจำวันของตนเองได้

Week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์และตัวเรา นำมาปรับใช้ในการดูแลชีวิตประจำวันของตนเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome

5
5 – 9 ก.ย.59
โจทย์
การเจริญเติบโต
(เมล็ดพันธุ์และตัวเรา)

คำถาม
- เมล็ดพันธุ์คล้ายกับเราในช่วงวัยใด?
- การเจริญเติบโตของเรากับเมล็ดพันธุ์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms ระดมความคิดเห็นจากการกิจกรรมที่ทำ
- Blackboard  Share แผนภาพช่วงวัยของเมล็ดพันธุ์กับตัวเรา
- Think Pair Share ความเหมือนและความต่างของช่วงวัย
-  Wall Thinking  แผนภาพช่วงวัยของเรากับเมล็ดพันธุ์
- Show and Share นำเสนอบทบาทสมมติเป็นแต่ละช่วงวัยของเมล็ดพันธุ์และตัวเรา

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิป “การเจริญเติบโตของพืชและคน ”
- บัตรภาพแต่ละช่วงวัยของคนกับเมล็ดพันธุ์

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูเตรียมบัตรภาพแต่ละช่วงวัยของคนกับเมล็ดพันธุ์


- นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียงลำดับภาพเหตุการณ์การเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์และตัวเรา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เมล็ดพันธุ์คล้ายกับเราในช่วงวัยใด?
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
 ใช้
นักเรียนทำแผนภาพช่วงวัยของเรากับเมล็ดพันธุ์

วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิป “การเจริญเติบโตของพืชและคน ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “การเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์กับตัวเราเหมือนหรือต่างกันอย่างไรโตขึ้นมาได้อย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู

วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูเชิญวิทยากร (ผู้ปกครอง) มาเล่าเกี่ยวกับการดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และการคลอดลูก การเลี้ยงดูลูก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมเราต้องกินอาหาร ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีอาหารกิน จะเป็นอย่างไร”
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากวิทยากร

วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูเตรียมฉลากให้แต่ละกลุ่มได้จับ (เมล็ดพันธุ์ กำลังงอก ต้นอ่อน โตเต็มวัย/ทารก เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ชรา )
- ครูให้แต่ละคนได้ออกมาจับฉลากเพื่อเลือกเล่นบทบาทสมมติเป็นแต่ละช่วงวัยของเมล็ดพันธุ์และตัวเรา
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนเตรียมตัวในการนำเสนอสิ่งที่ตนเองจับได้เป็นกลุ่ม
- นักเรียนร่วมกันนำเสนอเป็นกลุ่มบทบาทสมมติเป็นแต่ละช่วงวัยของเมล็ดพันธุ์และตัวเรา
- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ศุกร์ (ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตเมล็ดพันธุ์และตัวเรา
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- การจดบันทึกการเพาะเมล็ดพันธุ์
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- แผนภาพช่วงวัยของเรากับเมล็ดพันธุ์
- เล่นบทบาทสมมติเป็นแต่ละช่วงวัยของเมล็ดพันธุ์และตัวเรา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์และตัวเรานำมาปรับใช้ในการดูแลชีวิตประจำวันของตนเองได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- เลือกและคัดสรรวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำอาหารได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน/ละครเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นสัปดาห์ที่พี่ๆป.1 คุณครูและผู้ปกครอง ได้มีโอกาสมาร่วมเรียนรู้ด้วยกัน ซึ่งคุณแม่พี่กานต์นำเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเกิดของเด็กๆและการดูแลเลี้ยงดู ความรักความผูกพันของที่สื่อถึงกันตั้งแต่เด็กๆอยู่ในท้องของคุณแม่ ขณะที่ทำกิจกรรมคุณครูสังเกตเห็นแววตา ท่าทาง ความกระตือรือร้นที่อยากรู้ว่าตนเองเกิดมาได้อย่างไร มีพี่ฟอร์ดจะพูดขึ้นว่าเราเกิดจากอสุจิ แล้วพี่หนุนถามว่าอสุจิคืออะไร พี่ฟอร์ดตอบว่ามันคือลูกอ๊อดไง พี่กานต์บอกว่าไม่ใช่เราลูกคนนะ ไม่ใช่ลูกกบ ไม่จริงหรอกครับ คุณแม่เลยเล่าว่าพี่ๆป.1 เราเกิดจากความรักของคุณพ่อคุณแม่ไงค่ะ และสัปดาห์นี้พี่ป.1 ยังมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์จากคุณครูอ้นและอาจารย์นฤมล อีกทั้งได้เล่นเกมอีตักจากเมล็ดพันธุ์ร่วมกันกับพี่ป.6 ช่วงเวลาที่ได้เล่นก็เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน การยอมรับฟัง การเคารพกัน ซึ่งพี่ๆป.1 ทำกิจกรรมร่วมกันได้ดีทีเดียวค่ะ

    ตอบลบ