เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นถิ่นของตนเอง อีกทั้งสามารถคัดเลือกและเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดี ไว้สำหรับการเพาะปลูก รวมทั้งนำไปปรับใช้ในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในชีวิตประจำวันของตนเองได้

Week1

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจ และสามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสมเหตุสมผล

Week
Input
Process
Output
Outcome

1
8-12 ส.ค.
59

โจทย์ :
สร้างฉันทะ /สร้างแรงบันดาลใจ
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ชื่อหน่วย
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้

คำถาม
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?        
- นักเรียนรู้อะไรบ้างและอยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหน่วย “งอกไม่งอก”?     

เครื่องมือคิด
       
-
 Round Robin เล่าเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ของตนเองที่เตรียมมา
- Card and Chart  เรื่องที่อยากเรียนรู้ /สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Blackboard Share ชื่อหน่วย
- Show and Share นำเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บริเวณรอบโรงเรียน
- คลิปวีดีโอ “เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ของโจน จันได”
- อุปกรณ์การทดลองเพาะเมล็ดพันธุ์ เช่น กล่องพลาสติกใสใบใหญ่ 1 ใบ เมล็ดถั่ว สำลี

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูให้นักเรียนนำเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่แต่ละคนได้เตรียมไว้ในช่วงปิด Q.1/59
- นักเรียนแต่ละคนเล่าถึงชื่อของเมล็ดพันธุ์และการได้มา
- นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ปาก มือ) ในการจำแนก สี กลิ่น  รูปร่าง ขนาด จำนวน ฯลฯ ของเมล็ดพันธุ์
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสัมผัสเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิด รู้สึกเป็นอย่างไร มีสีอะไรบ้าง รูปร่างและขนาดเหมือนหรือแตกต่างกัน”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรมที่ทำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันแยกเมล็ดพันธุ์ (พื้นถิ่น/ตลาด) พร้อมเขียนชื่อเมล็ดพันธุ์
- นักเรียนร่วมกันทำต้นไม้แห่งเมล็ดพันธุ์

 วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
- เดินสำรวจพืชชนิดต่างๆ รอบบริเวณโรงเรียน
- นักเรียนแต่ละคนเลือกเก็บเมล็ดที่สามารถเก็บได้ของต้นพืชที่พบเห็นในขณะที่เดินสำรวจ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร สิ่งที่เห็นคืออะไร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุใด?” ต้นไม้ที่เราเห็น นักเรียนคิดว่ามีเมล็ดหรือไม่ ถ้ามีเราจะนำมาเพาะ ได้อย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรมเดินสำรวจ
ชง
- ครูจัดเตรียมอุปกรณ์มาให้นักเรียนสังเกต เช่น กล่องพลาสติกใสใบใหญ่ 1 ใบ เมล็ดถั่ว สำลีชุบน้ำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำการทดลอง “เพาะเมล็ดถั่ว”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเมล็ดถั่วจะใช้เวลากี่วันถึงจะงอก ”
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรมที่ทำ

วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ของโจน จันได” (แนวคิด การคัดเลือกและการเก็บรวมถึงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พื้นถิ่น)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร  ทำไมต้องทำสิ่งนั้น  นักเรียนคิดว่าเมล็ดพันธุ์สำคัญอย่างไร”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้?"       
- ครูแจกกระดาษการ์ด ครึ่ง A ให้นักเรียนวาดภาพเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมเหตุผลที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนวาดภาพหรือเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมเหตุผลที่อยากเรียนรู้
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนนำเสนอเรื่องที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
นักเรียนวาดภาพและเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้

วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยให้น่า สนใจ และอยากเรียนรู้อย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter 2/59  
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้อะไรบ้างและอยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหน่วย “งอกไม่งอก”?     
- นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้ในหน่วย Quarter 2/59  
- ครูและนักเรียนช่วยกันขมวดสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ ใช้เครื่องมือ Think pair share
- นักเรียนช่วยกันเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงในชาร์ตแผ่นใหญ่
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)

หยุดวันเฉลิมพรชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่ได้เตรียมมา (ชื่อและการได้มาของเมล็ดพันธุ์)
- พูดคุย ถาม-ตอบเกี่ยวกับการเดินสำรวจ คลิปวีดีโอที่ได้ดู
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้และชื่อหน่วย สิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
- ร่วมกันทำต้นไม้แห้งเมล็ดพันธุ์
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

 ชิ้นงาน
- วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจ และสามารถพูดอธิบายเกี่ยว
กับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ให้ผู้อื่น
เข้าใจได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะ
 :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป และการทดลอง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรม
  ต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน


สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย งอกไม่งอก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 1 (Quarter 2) ปีการศึกษา 2559

สิ่งที่รู้แล้ว


สิ่งที่อยากรู้
เมล็ดมะขามเราเอาไปคั่ว/แช่น้ำก็กินได้
เมล็ดข้าวโพดเป็นอาหารของคนและสัตว์
เมล็ดงาเราสามารถนำไปทำเป็นน้ำมันได้
เมล็ดถั่วเขียวเมื่อเรานำไปเพาะก็จะเป็นต้นถั่วงอก
เมล็ดต้นหางนกยูงมีรูปร่างเป็นวงรี
ส้มโอจะมีเมล็ดสีขาวเหมือนส้ม
เมล็ดถั่วเขียวเราสามารถเพาะในดิน สำลี ก็ได้
ผลไม้บางชนิดไม่มีเมล็ดเช่น ฝรั่ง. มะละกอ มะนาว
ผักผลไม้ ดอกไม้ จะมีเมล็ด
เมล็ดมะม่วงหินพานเอาไปทำกับข้าวได้
เมล็ดถั่วลิสงมีรสชาติหวานๆมันๆ
เมล็ดข้าวมีกลิ่นหอม แข็งๆ มีรูปร่างเป็นวงรี
เมล็ดถั่วเขียวนำไปทำของหวานได้
เมล็ดมะพร้าวด้านในจะมีสีขาวและมีจาวรสชาติหวานจืดๆ


ทำไมเมล็ดบวบถึงมีทั้งสีขาว สีดำและแบนๆ
ทำไมเมล็ดแตงโม แก้วมังกร มีสีดำเหมือนกัน
ทำไมเมล็ดบางชนิดเรานำมาต้มและคั่วกินได้
ทำไมเล็ดพันธุ์บางชิดถึงกินไม่ได้
ทำไมเมล็ดถั่วถึงอยู่ใต้ดิน
ทำไมเมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อมาจากตลาดถึงมีกลิ่นฉุน และมีสีเคลือบไว้
ทำไมผลไม้บางชิดถึงไม่มีเมล็ด        
ทำไมผักต้องมีเมล็ด
ทำไมต้นไม้บางชนิดเราสามารถปลูกแบบไม่ใช้เมล็ดก็ได้
ทำไมเมล็ดฟ้าทะลายโจนถึงคล้ายกับเมล็ดข้าว
ทำไมเมล็ดถึงมีรูปร่าง สี ขนาด ต่างกัน
ทำไมเมล็ดพันธุ์ไม่งอกภายใน 1 วัน
ทำไมเมล็ดพันธุ์ต้องการน้ำ แสงแดด
ทำไมเราต้องเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไว้
ทำไมเมล็ดพันธุ์มีชื่อต่างกัน
ใครเป็นคนตั้งชื่อเมล็ดพันธุ์ต่างๆ
ทำไมคนกับสัตว์ถึงกินเมล็ดพันธุ์ได้เหมือนกัน
ทำไมเมล็ดพริกกับมะเขือถึงมีรูร่างแบนๆคล้ายกัน
ในเมล็ดพันธุ์มีประโยชน์อย่างไร
ทำไมเราถึงไม่เพาะเมล็ดพันธุเอง ทำไมต้องไปซื้อ

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์แรก ของพี่ๆป.1 เข้าสู่การเรียนรู้ Q.2/59 กันแล้ว วันแรกพี่ๆป.1 นำเมล็ดพันธุ์ที่ได้ไปหาและเตรียมมาคนละ 2 ชนิด ทุกคนบอกชื่อเมล็ดพันธุ์และการได้มา อย่างเช่น พี่หนุน : ผมไปเก็บจากบ้านยาย ยายเป็นคนปลูกครับ มีเมล็ดถั่วฝักยาว พี่แก้ม : หนูได้เมล็ดชมจันทร์ ถั่วลิสง ถั่วฝักยาวมาค่ะ ที่บ้านปลูกและคุณพ่อเก็บเมล็ดไว้ปลูกต่อเองค่ะ พี่กล้า : แม่พาไปซื้อที่ตลาดมาครับ มีเมล็ดถั่วฝักยาวและข้าวโพด พี่มินทร์ : คุณแม่เตรียมให้ และเอามาจากสวนที่แม่ปลูกเองค่ะ พี่หยก : คุณพ่อไปซื้อที่ร้านค้าในหมู่บ้านมาให้ค่ะ เพราะบ้านหนูไม่ได้ปลูกผัก คุณครูนำเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่พี่ๆป.1 ได้เตรียมมา นำมาเทรวมกัน แล้วทุกคนได้หยิบจับสัมผัสกลิ่น สี ขนาด รูปร่างของเมล็ดพันธุ์ พี่ๆป.1 แต่ละคนสามารถที่จะแยกสี แยกขนาด รูปร่าง ของเมล็ดพันธุ์ได้ดี ช่วงบ่ายคุณครูให้พี่ๆป.1 ลองไปสำรวจเมล็ดพันธุ์ในโรงเรียนดูว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งทุกคนให้ความสนใจในการตามหาเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ กลุ่มพี่แก้ม พี่โอบอ้อม พี่กุ้ง พี่กล้า ได้เมล็ดของต้นหางนกยูงมาแบบที่งอกรากแล้วและยังไม่งอก กลุ่มพพี่นโม พี่ฟอร์ด พี่ดิน พี่ชิน ได้เมล็ดมะขามมีทั้งงอกรากและยังไม่งอก แต่ว่ากลุ่มนี้เลือกเมล็ดที่งอกรากแล้วมาเป็นส่วนใหญ่ วันต่อมาให้ถุงเพาะคนละ 1 ถุง ให้ทุกคนไปหาดินเองแล้วนำเพาะต้นอะไรก็ได้ที่เราอยากเพาะ เมื่อทุกคนทำเสร็จ คุณครูเปิดคลิปวีดีดโอ "เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต" ของโจน จันได หลังจากที่ดู ทั้งครูและพี่ป.1 พูดคุยสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เข้าใจร่วมกัน พี่เต้ : ผมเห็นเมล็ดพันธุ์เยอมาก และมะเขือเทศ ทำไมคุณลุงถึงมีตั้ง ร้อยกว่าชนิดครับ? พี่แป้ง: ทำไมคุณลุงเก่งจังเลยค่ะ วันต่อมาพี่ๆป.1 ได้เขียนและวาดภาพสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ ซึ่งทุกคนเห็นด้วยร่วมกันว่าอยากเรียนรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ พร้อมกับร่วมกันตั้งชื่อหน่วย "งอกไม่งอก" แล้วเขียนสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์ ทั้งสัปดาห์พี่ๆป.1 โดยภาพรวมพี่ๆป.1 ทุกคนกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะ


    ตอบลบ