เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นถิ่นของตนเอง อีกทั้งสามารถคัดเลือกและเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดี ไว้สำหรับการเพาะปลูก รวมทั้งนำไปปรับใช้ในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในชีวิตประจำวันของตนเองได้

Main


Mind Mapping 
Web เชื่อมโยงสาระวิชา


คำถามหลัก(Big Question) : เมล็ดพันธุ์มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร? ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ ?

ภูมิหลังของปัญหา : ข้าว ผัก หรือพืชใดๆ ที่มนุษย์นำมาประกอบอาหาร ล้วนมีจุดตั้งต้นจากเมล็ดพันธุ์  ทุกวันนี้ในแต่ละท้องถิ่นที่เคยมีเมล็ดพันธุ์อยู่อย่างหลากหลายก็ค่อยๆ หายไป ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ เมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาเพาะไม่งอก เก็บพันธุ์ไว้ปลูกต่อไม่ได้ ถ้าเก็บมาปลูกก็จะกลายพันธุ์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากบางสายพันธุ์ถูกออกแบบไม่ให้สามารถงอกขึ้นได้อีก ทำให้เมล็ดพันธุ์อ่อนแอลง ซึ่งต่างจากเดิมที่เป็นพันธุ์แท้จะทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ที่มีปัจจัยทางธรรมชาติที่สำคัญในการงอกของเมล็ดพันธุ์ คือ ความแข็งแรงของเมล็ด น้ำ อากาศ อุณหภูมิ และแสง แต่ปัจจุบันจะพัฒนาเมล็ดพันธุ์เพื่อการตลาดและการผูกขาดทางการค้า จำเป็นต้องใช้ปุ๋ย สารเคมีเร่งโต และยาฆ่าแมลง ถ้าไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ก็จะไม่งอกหรืองอกน้อย ไม่ได้พัฒนามาเพื่อให้คนกิน เราจึงจำเป็นต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่อยู่เสมอทุกครั้งที่ปลูก ดังนั้น เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่เป็นจุดกำเนิดของอาหารที่สำคัญแล้ว ยังสามารถที่จะคัดเลือกและเพาะเมล็ดพันธุ์พื้นถิ่นที่ดี ไว้สำหรับการเพาะปลูก รวมทั้งนำไปปรับใช้ในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในชีวิตประจำวันของตนเองได้ 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem  Based  Learning)
หน่วย : งอกไม่งอก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ (Quarter 2)  ปีการศึกษา  2559

Week
Input
Process
Output
Outcome

1
8-12 ส.ค.
59
โจทย์ :
สร้างฉันทะ /สร้างแรงบันดาลใจ
- สิ่งที่อยากเรียนรู้/ ชื่อหน่วย
- สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้

คำถาม
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?        
- นักเรียนรู้อะไรบ้างและอยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหน่วย “งอกไม่งอก”?     

เครื่องมือคิด
       
-  Brainstorms
- Round Robin 
- Wall and Talk
- Card and Chart 
- Blackboard Share
- Show and Share

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บริเวณรอบโรงเรียน
- คลิปวีดีโอ “เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ของโจน จันได”
- นักเรียนนำเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่แต่ละคนได้เตรียมไว้ในช่วงปิด Q.1/59
- นักเรียนแต่ละคนเล่าถึงชื่อของเมล็ดพันธุ์และการได้มา
- นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ปาก มือ) ในการจำแนก สี กลิ่น ผิว รูปร่างรูปทรง ขนาด จำนวน ฯลฯ
 - นักเรียนแยกเมล็ดพันธุ์ (พื้นถิ่น/ตลาด)
- นักเรียนร่วมกันทำต้นไม้แห่งเมล็ดพันธุ์พื้นถิ่น
- เดินสำรวจพืชชนิดต่างๆ รอบบริเวณโรงเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไรทีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง  รู้สึกอย่างไร  เมื่อก่อนเป็นอย่างไร ทำไมถึงเปลี่ยนไป?
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ของโจน จันได” (แนวคิด การคัดเลือกและการเก็บรวมถึงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พื้นถิ่น)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร สิ่งที่เห็นคืออะไร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุใด”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้?"       
- นักเรียนวาดภาพหรือเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมเหตุผลที่อยากเรียนรู้
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่อยากเรียนรู้
- นำเสนอเรื่องที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้  นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยให้น่า สนใจ และอยากเรียนรู้อย่างไร?
- นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
กิจกรรม PBL คู่ขนาน
- นักเรียนร่วมกันแช่และหมักเมล็ดทานตะวันและโตเหมี่ยว
- ครูและนักเรียนร่วมกันสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดหลังจากการแช่และหมัก
- นักเรียนร่วมกันเพาะต้นอ่อนทานตะวันและโตเหมี่ยว
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร เมล็ดของทานตะวันกับโตเหมี่ยวเหมือนหรือต่างกันอย่างไร”
- นักเรียนบันทึกสมุดเล่มเล็กถึงกระบวนการเพาะทุกอย่าง (เริ่มจากได้เมล็ดพันธุ์ได้มาจากไหน กระบวนการแช่และหมัก การเตรียมดิน ระยะเวลาในการงอก การเก็บ การนำไปใช้ต่อ เช่น กิน แลกเปลี่ยนกับอะไร การนำไปแบ่งปัน ทำอาหารอะไร)
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับเมล็ดพืชชนิดต่างๆที่เตรียมมา
 - พูดคุย ถามตอบเกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่ได้ดู
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- การจดบันทึกการเพาะเมล็ดพันธุ์
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้และชื่อหน่วย
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

 ชิ้นงาน
- เขียนและวาดภาพเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ของตนเองที่เตรียมมา
- วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจ และสามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะ
 :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
-
 ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

2
15 -19 ส.ค.59
โจทย์ : 
ออกแบบและวางแผนปฏิทินการเรียนรู้

คำถาม
นักเรียนจะออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร ?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms 
- Think Pair Share
- Mind Mapping
- Card and Chart 
-  Wall Thinking
- Show and Share

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- นักเรียนวางผนการประชาสัมพันธุ์รับบริจาคเมล็ดพันธุ์พื้นถิ่น
- ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ใน Q.2/59
- นักเรียนนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ตลอด 9 สัปดาห์
- เขียนและวาดภาพสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- นักเรียนเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ตนเองนำมาจากบ้านมาเพาะลงในถาดหลุมเล็กๆ สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงจากเมล็ด ต้นอ่อน โต ออกดอก ออกผล (เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ในระยะยาว)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
กิจกรรม PBL คู่ขนาน
- นักเรียนร่วมกันเก็บต้นอ่อนที่เพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ต้นอ่อนทานตะวันกับต้นอ่อนโตเหมี่ยวเหมือนหรือต่างกันอย่างไร”
- นักเรียนร่วมกันชั่งผลผลิตที่ได้
- นักเรียนแต่ละคนนำผลผลิตที่ได้กลับไปทำอาหารที่บ้านแล้วกลับมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกัน
- นักเรียนเตรียมเพาะต้อนอ่อนทานตะวันและผักบุ้งรอบที่ 2
- นักเรียนบันทึกสมุดเล่มเล็กถึงกระบวนการเพาะและผลที่เกิดรอบที่ 2
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับออกแบบและวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ใน Q.2/59
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- การจดบันทึกการเพาะเมล็ดพันธุ์
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ปฏิทินการเรียนรู้หน่วย “งอกไม่งอก”
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ 
สามารถออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

3
2226
ส.ค.59


โจทย์ :
ส่วนประกอบของเมล็ดพันธุ์
- ภายใน 
- ภายนอก (เปลือกหุ้ม)

คำถาม
  นักเรียนคิดว่าส่วนประกอบของเมล็ดภายนอกและภายในเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
- Brainstorms
- Blackboard Share
- Think Pair Share
-  Wall Thinking
- Show and Share

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เช่น ถั่ว งา ทานตะวัน โตเหมี่ยว ส้ม มะกรูด ลูกยางนา ฯลฯ
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูนำเมล็ดพันธุ์พืชมาให้นักเรียนสังเกตส่วนประกอบภายนอก อย่างเช่น ถั่ว งา ทานตะวัน โตเหมี่ยว ส้ม มะกรูด ลูกยางนา ฯลฯ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร เห็นสิ่งนั้นแล้วนึกถึงอะไร ลักษณะของเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ เป็นอย่างไร”
- ครูนำเมล็ดถั่วที่แช่น้ำแล้วมาผ่าครึ่งเพื่อให้นักเรียนสังเกตรูปร่างลักษณะภายในของเมล็ด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรที่อยู่ภายในเมล็ด เป็นอย่างไร”
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
กิจกรรม PBL คู่ขนาน
- นักเรียนร่วมกันเก็บต้นอ่อนที่เพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ต้นอ่อนทานตะวันกับต้นอ่อนผักบุ้งเหมือนหรือต่างกันอย่างไร”
- นักเรียนร่วมกันชั่งผลผลิตที่ได้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะทำอย่างไรกับผลผลิตที่ได้ ?
- นักเรียนเตรียมเพาะต้อนอ่อนทานตะวันและกระเจี๊ยบรอบที่ 3
- นักเรียนบันทึกสมุดเล่มเล็กถึงกระบวนการเพาะและผลที่เกิดรอบที่ 3

ภาระงาน
- พูคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประกอบของเมล็ดพันธุ์
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- การจดบันทึกการเพาะเมล็ดพันธุ์

- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- แผนภาพส่วนประกอบของเมล็ดพันธุ์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะส่วนประกอบภายใน ภายนอกอย่างง่ายของเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆ ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

4
29 ส.ค.- 2 ก.ย.59
โจทย์ : 
การงอกของเมล็ดพันธุ์
- ปัจจัยการงอก (น้ำ ออกซิเจน อุณหภูมิ แสง)
- คัดเลือกเมล็ดพันธุ์
- ลักษณะการงอกของเมล็ดพันธุ์ เช่น ถั่วแดง ข้าว ฯลฯ

คำถาม
นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด

เครื่องมือคิด
-
Brainstorms 
- Round Robin
- Show and Share
-  Wall Thinking 

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- วิทยากร (คุณครูอ้น)

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอ “เมล็ดน้อยจะงอกไหม”
- ผักผลไม้ที่มีเมล็ดและไร้เมล็ด เช่น ฝรั่ง มะละกอ ฯลฯ
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมการทดลองเพาะเมล็ดพันธุ์ชนิดเดียวกัน ได้จำนวนเท่ากันประมาณ 10 – 20 เมล็ด โดยนักเรียนคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เอง เพาะลงใน ดิน น้ำ สำลี ฟองน้ำ ให้นักเรียนเลือกเอง) ทั้งแบบปิดและเปิดไม่โดนแสง
- นักเรียนบันทึกการเปลี่ยนแปลงในการเพาะเมล็ดของตนเอง (ระยะเวลาการงอก : เมล็ด อย่างเช่น 1 วัน  งอก 5 เมล็ด) เชื่อมโยงสู่ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าการเพาะเมล็ดจาก ดิน น้ำ สำลี ฟองน้ำ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ? เพาะด้วยอะไรที่มีโอกาสการงอกองเมล็ดพันธุ์ได้ดีกว่า เพราะเหตุใด? นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์?
- นักเรียนได้ดูคลิปวีดีโอ “เมล็ดน้อยจะงอกไหม” “ลักษณะการงอกของถั่วแดงและข้าวโพด”
- ครูนำผักผลไม้ที่มีเมล็ดและไร้เมล็ด เช่น ฝรั่ง มะละกอ มาผ่าครึ่ง เพื่อให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่อยู่ภายในคือผลที่มีเมล็ดและที่ไม่มีเมล็ด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมผลไม้ชนิดเดียวกันถึงมีเมล็ดและไม่มีเมล็ด เพราะเหตุใด รสชาติเป็นอย่างไร ” “นักเรียนคิดว่าผลไม้ที่ไร้เมล็ดมีวิธีการเพาะปลูกโตจนออกดอก ออกผลได้อย่างไร”
- วิทยากร (คุณครูอ้นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆ)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
กิจกรรม PBL คู่ขนาน
- นักเรียนร่วมกันเก็บต้นอ่อนที่เพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ต้นอ่อนทานตะวันกับต้นอ่อนกระเจี๊ยบเหมือนหรือต่างกันอย่างไร”
- นักเรียนร่วมกันชั่งผลผลิตที่ได้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะทำอย่างไรกับผลผลิตที่ได้ ?
- นักเรียนเตรียมเพาะต้อนอ่อนทานตะวันและโตเหมี่ยวรอบที่ 4
- นักเรียนบันทึกสมุดเล่มเล็กถึงกระบวนการเพาะและผลที่เกิดรอบที่ 4

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- การเพาะเมล็ดด้วย ดิน น้ำ สำลี ฟองน้ำ ฯลฯ(นักเรียนเลือกเอง)
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำกับวิทยากร(คุณครูอ้น)
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- การจดบันทึกการเพาะเมล็ดพันธุ์
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่องการงอกของเมล็ดพันธุ์
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

5
5 – 9 ก.ย.59
โจทย์ : 
 การเจริญเติบโต
(เมล็ดพันธุ์และตัวเรา)

คำถาม
- เมล็ดพันธุ์คล้ายกับเราในช่วงวัยใด?
- การเจริญเติบโตของเรากับเมล็ดพันธุ์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms 
- Key Question
- Think Pair Share
- Show and Share
-  Wall Thinking 

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิป “การเจริญเติบโตของพืชและคน ”
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียงลำดับภาพเหตุการณ์การเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์และตัวเรา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เมล็ดโตขึ้นมาได้อย่างไร
- ครูให้นักเรียนดูคลิป “การเจริญเติบโตของพืชและคน ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “” เมล็ดพันธุ์คล้ายกับเราในช่วงวัยใด?การเจริญเติบโตของเรากับเมล็ดพันธุ์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
- วิทยากร (ผู้ปกครอง) มาเล่าเกี่ยวกับการดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และการคลอดลูก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
กิจกรรม PBL คู่ขนาน
- นักเรียนร่วมกันเก็บต้นอ่อนที่เพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนร่วมกันชั่งผลผลิตที่ได้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะทำอย่างไรกับผลผลิตที่ได้ ?
-นักเรียนเตรียมเพาะต้อนอ่อนทานตะวันและผักบุ้งรอบที่ 5
- นักเรียนบันทึกสมุดเล่มเล็กถึงกระบวนการเพาะและผลที่เกิดรอบที่ 5
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตเมล็ดพันธุ์และตัวเรา
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- การจดบันทึกการเพาะเมล็ดพันธุ์
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- แผนภาพช่วงวัยของเรากับเมล็ดพันธุ์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์และตัวเราได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

6
12 – 16 ก.ย.59
โจทย์ : 
สารอาหารจากเมล็ดพันธุ์
- โปรตีน
- ไขมัน
- วิตามิน
- แร่ธาตุ
สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเรา (อาหารหลัก 5 หมู่)

คำถาม
นักเรียนคิดว่าในเมล็ดพันธุ์มีสารอาหารอะไรที่จำเป็นต่อร่างกาย?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms 
- Blackboard  Share
- Flow Chart
- Mind Mapping
- Show and Share
-  Wall Thinking 

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- สารไอโอดีน
- สารไบยูเรต
- เมล็ดพันธุ์ในการทดสอบสารอาหาร เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งา ฯลฯ
- วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบอาหาร
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดสอบสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ที่มีอยู่ในเมล็ดพืชแบบง่าย
1.แป้ง(คาร์โบไฮเดรต) ใช้สารไอโอดีน ทดสอบในเมล็ดพืช เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ฯลฯ ด้วยการนำเมล็ดพืชมาบดละเอียด จากนั้นหยดสารไอโอดีนลงไป แล้วเทียบเฉดสีที่เกิดขึ้น (ครูจะมีชาร์เทียบสารให้)
2.โปรตีน ใช้สารไบยูเรต
3.ไขมัน ใช้การบีบ ขยี้เมล็ด วางลงบนแผ่นกระดาษไข
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร ทำไมเป็นเช่นนั้น ”
- ครูให้นักเรียนร่วมกันจัดหมู่อาหาร (อาหารหลัก 5 หมู่ ) โดยที่ครูมีเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่กินได้ ต้นอ่อนที่เพาะจากกิจกรรมคู่ขนาน และอื่นๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะมีวิธีการจัดสิ่งของเหล่านี้ให้อยู่ในอาหารหลัก 5 หมู่ได้อย่างไร?
- ครูให้โจทย์แต่ละกลุ่มในการประกอบอาหาร 1 เมนู ให้ได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ โดยครูมีวัตถุดิบหลักให้เป็นเมล็ดพันธุ์ เช่น ถั่ว งา  และต้นอ่อนทานะวัน ต้นอ่อนโตเหมี่ยว
- นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยเมนูที่จะทำและจัดเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
- แต่ละกลุ่มร่วมกันประกอบอาหารโดยมีผู้ปกครองร่วมเรียนรู้ด้วยในแต่ละกลุ่ม
- แต่ละกลุ่มได้ลองชิม ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนจากกิจกรรมที่ได้ทำ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
กิจกรรม PBL คู่ขนาน
- นักเรียนร่วมกันเก็บต้นอ่อนที่เพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนร่วมกันชั่งผลผลิตที่ได้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะทำอย่างไรกับผลผลิตที่ได้ ?
- นักเรียนเตรียมเพาะต้อนอ่อนทานตะวันและกระเจี๊ยบรอบที่ 6
- นักเรียนบันทึกสมุดเล่มเล็กถึงกระบวนการเพาะและผลที่เกิดรอบที่ 6


ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการทดสอบสารอาหาร
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร
- จัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำอาหาร
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- การจดบันทึกการเพาะเมล็ดพันธุ์
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- วาดภาพและเขียนขั้นตอนการทดสอบสารอาหาร
- ประกอบอาหาร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายที่ได้จากเมล็ดพันธุ์

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

7-8
19 –30 ก.ย.59
โจทย์ : 
สร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพันธุ์
- อาหารเพื่อสุขภาพ


คำถาม
เราจะมีวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดพันธุ์ได้อย่างไรบ้าง?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms 
- Blackboard  Share
- Key Question
- Show and Share
-  Wall Thinking 

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบและวางแผนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพันธุ์
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะมีวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดพันธุ์ได้อย่างไรบ้าง?
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยถึงวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น
น้ำข้าวกล้องงอกผสม(กระบวนการทำใช้เวลาประมาณ 2 วัน) / คุกกี้ธัญพืชอบรวม/ชายอดข้าว/กิมจิจากต้นอ่อนที่เพาะในกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- นักเรียนจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำและพูดคุยแลกเปลี่ยนจากกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
กิจกรรม PBL คู่ขนาน
- นักเรียนร่วมกันเก็บต้นอ่อนที่เพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนร่วมกันชั่งผลผลิตที่ได้
- แต่ละกลุ่มเตรียมทำอาหารเพื่อสุขภาพ
- นักเรียนเตรียมเพาะต้อนอ่อนทานตะวันและผักบุ้งรอบที่ 7-8
- นักเรียนบันทึกสมุดเล่มเล็กถึงกระบวนการเพาะและผลที่เกิดรอบที่ 7-8

ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบและวางแผนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพันธุ์
- จัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- การจดบันทึกการเพาะเมล็ดพันธุ์
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- แผนภาพขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพันธุ์
- ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถสร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพันธุ์
 และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

9
3 – 7 ก.ย.59
โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
- นิทรรศการ
- ละคร

คำถาม
  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
- นักเรียนทำ สิ่งใดได้ดี และสิ่งที่อยากพัฒนาต่อ เพราะเหตุใด?

เครื่องมือคิด  
- Brainstorms
-  Round Robin
- Show and Share
- Mind Mapping
- Wall Thinking

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เมล็ดพันธุ์  ต้นกล้าของเมล็ดพันธุ์
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอด Quarter ที่ผ่านมา
- สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดนิทรรศการเผยแพร่และสรุปองค์ความรู้
- แบ่งกลุ่ม เตรียมความพร้อม ในการสรุปนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของกลุ่มตนเอง
- จัดบรรยากาศห้องเรียน เพื่อเตรียมเปิดห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- แบ่งปันเมล็ดพันธุ์  ต้นกล้าของเมล็ดพันธุ์ ให้กับผู้ที่สนใจนำไปเพาะปลูกต่อ
- ร่วมกันถาม ตอบเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ในหน่วยร่วมกัน
- สรุปสิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ต้องพัฒนา
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
จัดนิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter
ชิ้นงาน :
- Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่


ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย : งอกไม่งอก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (Quarter 2) ปีการศึกษา 2559สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
1.สร้างฉันทะ /สร้างแรงบันดาลใจ
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ชื่อหน่วย
- สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ออกแบบและวางแผนปฏิทินการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 8.1
-ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาตามความสนใจ (ว 8.1 ป./1)
- วางแผนการ ศึกษาค้นคว้า  สำรวจ ตรวจสอบ โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และผู้รู้
(ว 8.1ป.1/2)
- ใช้เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล บันทึก หรือสรุปผลการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 2.1
- เคารพ ให้เกียรติ เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น ปฏิบัติตนตามข้อตกลงในห้องเรียนและเป็นสมาชิกที่ดีของห้อง เรียน
 (ส 2.1 . 1/1)
- อธิบายและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะ สมในการดำรงชีวิตในสังคมที่หลาก หลายและแตกต่าง และสามารถอธิบายผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆของตน
มาตรฐาน พ  2.1
- รู้หน้าที่ของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนร่วมชั้นในการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
 (พ 2.1 . 1/1)
- ให้เกียรติและบอกความสำคัญของเพื่อนต่อการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้หรือการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้
(พ 2.1 . 1/2)มาตรฐาน ศ 1.1
- วาดภาพเพื่อถ่าย   ทอดความรู้สึกเกี่ยว กับสิ่งที่อยากเรียนรู้
(ศ 1.1 . 1/1)
- อธิบายเกี่ยวกับความรู้สึกของตนเองต่อสิ่งที่อยากเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(ศ 1.1 . 1/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานศิลปะโดยการใช้สีด้วยเทคนิคต่างๆ
(ศ 1.1 .1/3 - 4)
- จินตนาการสร้าง สรรค์ และออก แบบ
มาตรฐาน ง  1.1
-          เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำ งานได้อย่างเหมาะ สมและปลอดภัย
(ง 1.1 . 1/2)
-           สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีความละเอียดรอบ  คอบกระตือรือร้น  รับผิด ชอบและตรงต่อเวลา
(ง 1.1 . 1/2- 3)
มาตรฐาน ง 2.1
- มีความคิดสร้าง สรรค์สามารถนำสิ่ง
มาตรฐาน ส 4.1
- อธิบายความหมายและความสำคัญสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้           (ส 4.1 ป.4/1)
- สามารถศึกษาค้นคว้าสืบค้นความ สำคัญของสิ่งที่อยากเรียนรู้โดยใช้หลัก ฐานที่หลากหลาย              (ส 4.1 ป.5/1)
- สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำ ถามเรื่องที่สนใจอยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผล
 (ส 4.1 ป.5/2)
จุดเน้นที่ 1
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
- แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
- เห็นความสำคัญของภาษาไทย
จุดเน้นที่ 2
- เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ                  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
- ปฏิบัติตนตามหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียง
จุดเน้นที่ 3


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

อย่างเหมาะสม
(ว 8.1 .1/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้ได้ 
(ว 8.1 ป.1/4-6)
- นำเสนอสิ่งที่ตนสนใจอยากเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านการเล่าหรือการทำชิ้นงาน
(ว 8.1 ป.1/7)

(ส 2.1 . 1/2)
- ยอมรับในความ คิด และความเชื่อของของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการเลือกและกำหนดสิ่งที่อยากเรียนรู้
 (ส 2.1 . 2/3)
- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ
(ส 2.1 . 2/4)
มาตรฐาน ส 2.2
อธิบายความ
สัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในกลุ่มในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
(ส 2.2 . 1/1)

ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู้และวาดภาพ ประกอบผลงาน     (ศ 1.1.2/3)
-        สร้างสรรค์ผล งานวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้และนำ เสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(ส 1.1 ป.3/6) 


ที่ได้ดูได้ฟัง และได้เห็นไปถ่ายทอดเป็นชิ้นงานภาพวาด รวมทั้งวางแผนล่วง หน้าในการเรียนได้
(ง 2.1 ป.2/4)


- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ                             ในห้องเรียน
- การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน
จุดเน้นที่ 4
- ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น
- ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง


-                    - รู้จักและปฏิบัติตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนและเคารพสิทธิของผู้อื่น
-                    (ส 2.2 . 1/2)
-                    - มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นต่อการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้หรือวางแผนการเรียนรู้
(ส 2.2 . 1/3)


2.ส่วนประกอบของเมล็ดพันธุ์
- ภายใน
- ภายนอก (เปลือกหุ้ม)

มาตรฐาน ว 1.1
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนหรือความแตกต่างของเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านและเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อตามตลาด (ว 1.1 ป.1/1)
มาตรฐาน ว 1.2
มาตรฐาน ส 2.1
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีชุมชนที่ตนอยู่อาศัยโดยการเคารพและให้เกียรติผู้อื่น (ส 2.1 . 1/1)
มาตรฐาน ส 2.2
-        อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่ของ
มาตรฐาน พ  2.1
-      รู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของครอบ ครัวตนเองและปฏิบัติตนต่อครอบ ครัวด้วยความรัก ความผูกพัน
(พ 2.1 . 1/1)
-          รู้จักและเข้าใจ
มาตรฐาน ศ 1.1
-   บรรยายเกี่ยวกับ รูปร่าง รูปทรง ลักษณะ ขนาดของสิ่งต่างๆที่มีในหมู่บ้าน
(ศ 1.1 . 1/1)
-      อธิบายเกี่ยวกับ
ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อสิ่งต่างๆใน
มาตรฐาน ง 2.1
-     สามารถวางแผนและลงมือทำงานอย่างเป็นลำดับขั้น ตอนเพื่อให้งานบรรลุตามเป้า หมาย
(ง 1.1 . 1/1)
-       เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และ
มาตรฐาน ส 4.1
-       อธิบายเกี่ยวกับวัน เดือน ปีและช่วงเวลาต่างๆตามปฏิทินในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้าน และช่วงเวลาของหมู่บ้านสมัยก่อนและสมัยปัจจุบัน
จุดเน้นที่ 1
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
- แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
- เห็นความสำคัญของภาษาไทย
จุดเน้นที่ 2สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งต่างๆทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่แล้วนำมาจัดหมวดหมู่ตามความเข้าใจ
(ว 1.2 ป.1/1)
มาตรฐาน ว 6.1
สำรวจ ศึกษา สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของหมู่ บ้านตนเอง
(ว 6.1 ป.1/1)
มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถาเกี่ยวกับข้อมูลของเมล็ดพันธุ์ต่างๆกำหนดให้หรือตามความสนใจ
-        ครอบครัว หมู่บ้านและชุมชนที่ตนอยู่อาศัย
(ส 2.2 . 1/1)
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อผู้อื่น สังคม รวมถึงเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันในสังคม(ส 2.2 . 1/2)
-                    - มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนตามความสนใจและกระ บวนการประชาธิปไตย
(ส 2.2 . 1/3)
มาตรฐาน ส 5.1
-      สามารถแยกแยะ จำแนกและจัดหมวดหมู่ของสิ่ง
-          ตนเองสามารถ อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนชื่นชอบและภาคภูมิใจ
(พ 2.1 . 1/2)
-          อธิบายลักษณะของผู้คนในหมู่บ้านเกี่ยวกับ เพศ อายุ
(พ 2.1 . 1/3)
มาตรฐาน พ.4.1
- บอกลักษณะการมีสุขภาพดีจากการทำงานบ้าน 
(พ 4.1  2/1)
- อธิบายอาการและวิธีการป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานบ้าน                (พ 4.1  2/4)
หมู่บ้าน
(ศ 1.1 . 1/2)
-   มีทักษะในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ การทำงานเพื่อสร้าง สรรค์ชิ้นงานเกี่ยวกับหมู่บ้านของตน
  (ศ 1.1 . 1/3)
- สรรค์สร้างงานศิลปะโดยการวาดภาพ ระบายสีเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเอง
(ศ 1.1 . 1/4-5)

-       เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(ง 1.1 . 1/2)
-     รู้วิธีการทำงานให้
สำเร็จอย่างมีคุณภาพด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่เพื่อให้ทันเวลาที่กำหนด
(ง 1.1 . 1/3)
มาตรฐาน ง 3.1
- อธิบายสิ่งที่พบในหมู่บ้าน ประวัติความเป็นมา ลักษณะของหมู่บ้านสมัยก่อนและสมัยปัจจุบัน แผนที่จากบ้านมาโรงเรียน แผนผังและ
(ส 4.1 ป.1/1)
-       สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านได้
(ส 4.1 ป.1/2)
-สามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่โดยการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
(ส 4.1 ป.1/3)
มาตรฐาน ส 4.2
- อธิบายเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านหรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
- เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ                  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
- ปฏิบัติตนตามหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียง
จุดเน้นที่ 3
- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ                             ในห้องเรียน
- การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน
จุดเน้นที่ 4
- ยอมรับความเหมือนและความ


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

(ว 8.1 ป.1/1)
-  วางแผน สังเกต สำรวจ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ต่างๆ
(ว 8.1 ป.1/2)
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทดลอง
 (ว 8.1 ป.1/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้น คว้า สอบถาม สำรวจแล้วนำเสนอความเข้าใจให้ผู้อื่นทราบผ่านการเล่า
-      ต่างๆรอบตัวทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในหมู่บ้านของตนเอง
(ส 5.1 . 1/1)
-      สามารถระบุตำแหน่งระยะ ทางทิศและที่ ตั้งของสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ส 5.1 . 1/2-3)
-     สร้างแผนผังแบบจำลอง
หมู่บ้านจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดตำแหน่งของสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านของตน
(ส 5.1 . 1/4)
มาตรฐาน ส 5.2
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งๆ
- ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
(พ 4.1  2/5)
มาตรฐาน พ.5.1
- ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานบ้าน
(พ 5.1  2/1)

แบบจำลองหมู่บ้านให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านการเล่า บรรยาย หรือถ่ายทอดลงชิ้นงาน
(ง 3.1 . 1/1)
-เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งรู้จักการสืบค้นจากแหล่ง ข้อมูลที่หลากหลาย
(ง 3.1 ป.2/1)
-สามารถค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆได้                 (ง 3.1 ป.3/1)

ได้ (ส 4.2 1/1)
- อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยน  แปลงของสภาพ แวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้าน          
 (ส4.2 1/2)            
มาตรฐาน ส 4.3
- อธิบายความ หมายของสิ่งต่างๆใน หมู่บ้าน
(ส 4.3 1/1)      
อธิบายเกี่ยวกับตำ แหน่งของสถานที่ที่สำคัญเช่น โรงเรียน วัดในหมู่บ้านของตนเองได้
 (ส 4.3 1/2)    
-ระบุเกี่ยวกับสิ่งทีภาคภูมิในในหมู่บ้านของตนเอง
แตกต่างของตนเองและผู้อื่น
- ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้วินัยในตนเอง


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

บรรยาย อธิบายหรือการทำชิ้นงานเกี่ยวกับแนวคิดของงานหรือข้อมูลและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
(ว 8.1 ป.1/4 - 7)
ต่างในหมู่บ้านที่มีผลต่อความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของคนในชุมชนและมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน
(ส 5.2 . 1/1-3)ได้  (ส 4.3 1/2)          


3.การงอกของเมล็ดพันธุ์
- ปัจจัยการงอก (น้ำ ออกซิเจน อุณหภูมิ แสง)
- คัดเลือกเมล็ดพันธุ์
- ลักษณะการงอกของเมล็ดพันธุ์ เช่น ถั่วแดง ข้าว ฯลฯ

มาตรฐาน ว 1.1
อธิบายได้ว่า ปัจจัยการงอก พร้อมบอกได้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับการงอกของพืช เรียนรู้นำไปประ ยุกต์ใช้กับตนเองได้
(ว 1.1 ป.2/1-2)
มาตรฐาน ว 8.1
-        ตั้งคำถามเกี่ยวกับปัจจัยการงอกและการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
มาตรฐาน ส 2.1
-   ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนที่ตนอยู่อาศัยโดยการเคารพและให้เกียรติผู้อื่น                    (ส 2.1 . 1/1)
-            ยอมรับฟังความคิดเห็น ความเชื่อของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนโดย
มาตรฐาน พ.2.1
-      เข้าใจ เห็นคุณค่า
และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
(พ 2.1  .1/1)
-อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนชื่นชอบและภาคภูมิใจ
(พ 2.1  .1/2)
-          อธิบายเกี่ยวกับลักษณะ ความแตกต่างและความ
มาตรฐาน ศ 1.1
-         อธิบายและ
ถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับลักษณะของการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นผ่านภาพวาด
(ศ 1.1  .1/1-2)
-         มีทักษะในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและ
มาตรฐาน ง 1.1
-     อธิบายขั้นตอนการ
ทำงานให้สำเร็จ ประณีตสวยงามและทันตามเวลาที่กำหนด
(ง 1.1 ป.1/1)
-เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการทำ งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
(ง 1.1 ป.1/2)
-     ทำงานด้วยตนเอง
มาตรฐาน ส 4.1
-         อธิบายวัน เดือน ปีตามปฏิทินเพื่อบอกช่วงเวลาของประเพณีต่างๆ
(ส 4.1 1/1)   
-         เรียงลำดับช่วงเวลาของประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน
 (ส 4.1 1/2)      
-  บอกประวัติความ
เป็นมาและความ สำคัญของประเพณี
จุดเน้นที่ 1
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
- แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
- เห็นความสำคัญของภาษาไทย
จุดเน้นที่ 2
- เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ                  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
- ปฏิบัติตนตาม


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

-        ประเพณีต่างๆและศิลปะของคนในหมู่บ้านตามที่กำหนดหรือสนใจ
(ว 8.1 ป.1/1)
-          วางแผน สังเกต สำรวจ ศึกษาค้นคว้า สอบถามเกี่ยวกับการดำรง ชีวิตและประเพณีและศิลปะพื้นบ้านของคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ (ว 8.1 ป.1/1)
-   จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า สังเกต สำรวจแล้วนำเสนอผ่านภาพวาด ข้อ ความ บอกเล่า หรือแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจ
-            ปราศจากอคติ
(ส 2.1 . 1/2)
มาตรฐาน ส 2.2
-           บอกโครงสร้าง
บทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
(ส 2.2 . 1/1)
-         เข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนในครอบครัว โรงเรียนหรือชุมชนที่ตนอาศัยอยู่
(ส 2.2 . 1/2)
-มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการทำกิจกรรมหรือร่วมงานประเพณีต่างๆในชุมชน
-          เหมือนของเพศและวัยของคนในหมู่บ้าน
(พ 2.1  .1/3)
มาตรฐาน พ.4.1
- บอกลักษณะการมีสุขภาพดีจากการร่วม งานประเพณีบุญต่างๆ
 (พ 4.1  .2/1)
- อธิบายอาการและวิธีการป้องกันการเจ็บป่วย การบาด เจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
(พ 4.1  .2/4)
- ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
(พ 4.1  .1/3)
มาตรฐาน พ.5.1
ประเพณีต่างๆในท้องถิ่นที่ตอนอยู่อาศัย
 (ศ 1.1  .1/3)
- วาดภาพระบายสีเพื่อถ่ายทอดความ รู้สึกเกี่ยวกับบทกลอนงานประเพณี
(ศ 1.1  .1/5)

หรือร่วมกับผู้อื่นด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ อดทน รับผิดชอบเพื่อให้งานสำเร็จทันตามเวลาที่กำหนด
(ง 1.1 ป.1/2)

ต่างๆโดยการสอบ ถามผู้รู้
(ส 4.1 1/3)      
มาตรฐาน ง 3.1
 -อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของประเพณีและศิลปะพื้นบ้านของคนอีสาน
(ง 3.1 ป.1/1)
มาตรฐาน ส 4.2
-  อธิบายลักษณะของการดำเนินชีวิตหรือประเพณีต่างๆในสมัยตนเองและสมัยพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
(ส 4.1 1/1)   
-  อธิบายเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อวิถีชีวิตหรือ
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียง
จุดเน้นที่ 3
- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ                             ในห้องเรียน
- การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน
จุดเน้นที่ 4
- ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น
- ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติ


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

(ว 8.1 ป.1/4-7)

(ส 2.2 . 1/3)
มาตรฐาน ส 3.2
-เข้าใจและเห็นคุณค่าของการทำงานหรือการประกอบอาชีพคนในหมู่บ้านของตน(ส 3.2 . 1/3)
มาตรฐาน ส 5.2
-  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่หรือประเพณีต่างๆของคนในหมู่บ้าน
(ส 5.2 . 1/1)
-  สังเกต อธิบายและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของภาพแวดล้อมรอบตัวในหมู่บ้าน
- ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
(5.1  ป.2/1)


ประเพณีต่างๆในชุมชน
 (ส 4.2 1/2)   
มาตรฐาน ส 4.3
อธิบายความหมายและความสำคัญของประเพณีของคนในท้องถิ่นและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
(ส 4.3 1/1)   
-  สามารถอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญในหมู่บ้านเช่น บ้านวัดโรงเรียน     
(ส 4.3 1/1)   
-   มีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นที่ตนออยู่อาศัยและมีส่วนในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
(ส 4.3 1/1)   
วิธี
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง


-  ที่ตนอยู่อาศัย
(ส 5.2 . 1/2)
-  มีส่วนในร่วมในงานประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน
(ส 5.2 . 1/3)

4.การเจริญเติบโต
(เมล็ดพันธุ์และตัวเรา)

มาตรฐาน ว 1.2
สามารถอธิบายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์กับการเจริญเติบโตของคน (ว 1.2 ป.1/1)
มาตรฐาน ว 3.1
- สังเกต ระบุและอธิบายลักษณะของการเจริญเติบโตของพืชและคน
(ว 3.1 ป.1/1)
- จำแนกทรัพยากรหรือวัสดุที่นำมาใช้
มาตรฐาน ส 2.1
-  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน โดยรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและเคารพสิทธิของผู้อื่น
(ส 2.1 . 1/1)
-  เข้าใจ เห็นค่าตนเองและสามารถอธิบายผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆของตนเองและผู้อื่น
(ส 2.1 . 1/2)
มาตรฐาน พ.2.1
- เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม
(พ 2.1 . 1/1)
มาตรฐาน พ.2.1
-           ระบุสิ่งที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการทำงาน
(พ 2.1 . 1/1)
-อธิบายสาเหตุและการป้องกันอันตรายจากการทำงาน
(พ 2.1 . 1/2)
-      สามารถพูดบอก
มาตรฐาน ศ 1.1
-อธิบายความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์และการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุในหมู่บ้านผ่านงานศิลปะ
(ศ 1.1 . 1/1)
-        มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับการทำน้ำการประดิษฐ์สิ่งของจาก
มาตรฐาน ง 1.1
-       ทำงานอย่างมีเป้าหมาย เป็นขั้นตอน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทันตามเวลาที่กำหนด
(ง 1.1 ป.1/1)
-เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่อง มือในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(ง 1.1 ป.1/2)
-       ทำงานด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ อดทนเพื่อให้
มาตรฐาน ส 4.1
-  อธิบายเกี่ยวกับวัน
เดือน ปีตามปฏิทินในการคำนวณระยะเวลาการทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้
(ส 4.1 1/1
-      เรียงลำดับเหตุการณ์ในการผลิตภัณฑ์และการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่น  (ส 4.1 1/2
มาตรฐาน ส 4.2
-  อธิบายความเปลี่ยน แปลงของ
จุดเน้นที่ 1
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
- แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
- เห็นความสำคัญของภาษาไทย
จุดเน้นที่ 2
- เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ                  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
- ปฏิบัติตนตามหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

- ในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้
(ว 3.1 ป.1/2)
มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับทรัพยากรหรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
ในการประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากเมล็ดพันธุ์
(ว 8.1 ป.1/1)
-วางแผนอย่างเป็นขั้นตอนในการทำอาหารจากเมล็พดพันธุ์
(ว 8.1 ป.1/2)
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานอย่าง
มาตรฐาน ส 2.2
-รู้จักบทบาท สิทธิ
หน้าที่ของตนต่อสมาชิกในกลุ่มในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม (ส 2.1 . 1/1-2)
-  มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และลงมือทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูดและขี้เถ้า
(ส 2.1 . 1/3)
มาตรฐาน ส 3.1
- อธิบายการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำไปใช้ในชีวิตจริง (ส 3.1 . 1/2)
-  อธิบายเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพยากรใน
-      หรือแสดงท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหากเกิดอันตรายจากการทำงาน
(พ 2.1 . 1/3)
-        เมล็ดพันธุ์
(ศ 1.1 . 1/2)
-วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น
(ศ 1.1 . 2/6)
-       บรรลุเป้าหมาย
(ง 1.1 ป.1/3)
มาตรฐาน ง 3.1
อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการทำน้ำยาล้างจานและการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น
(ง 3.1 ป.1/1)

-  สภาพ แวดล้อมที่มีผลต่อทรัพยากรในท้องถิ่น
(ส 4.2 1/1
-                    อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรในปัจจุบัน
(ส 4.2 1/2
มาตรฐาน ส 4.3
-       อธิบายความ หมายและความ สำคัญของทรัพยากรในท้องถิ่น
(ส 4.3 1/2)
มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นของตน
(ส 4.3 1/2)

เศรษฐกิจ   พอเพียง
จุดเน้นที่ 3
- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ                             ในห้องเรียน
- การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน
จุดเน้นที่ 4
- ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น
- ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
จุดเน้นที่ 5


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

- ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(ว 8.1 ป.1/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลของวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนในการทำอาหารจากเมล็ดพันธุ์เชื่อมกับอาหารหลัก 5 หมู่
(ว 8.1 ป.1/4)
- บันทึกสิ่งที่ตนได้เรียนรู้จากการทำทำอาหารแล้วนำเสนอข้อมูล

ท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์
(ส 3.1 . 1/3)
มาตรฐาน ส 5.1
แยกแยะทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรม ชาติและมนุษย์สร้างขึ้น(ส 5.1 . 1/1)
มาตรฐาน ส 5.2
-  อธิบายเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่มีในหมู่บ้านที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
 (ส 5.2 . 1/1)
-สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในหมู่บ้านของตนเองและผู้อื่น
(ส 5.2 . 1/2)
-  มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

- ให้ผู้อื่นทราบผ่านการวาดภาพ บรรยายและร่วมกันแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกต่อกิจกรรมที่ได้ทำ
(ว 8.1 ป.1/4-6)
-ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์
 (ว 8.1 ป.1/7)

จัดสรรทรัพยากรในชุมชนของตน
(ส 5.2 . 1/3)


5.สารอาหารจากเมล็ดพันธุ์
- โปรตีน
- ไขมัน
- วิตามิน
- แร่ธาตุ

มาตรฐาน ว 1.1
-             เปรียบเทียบความแตกต่างของสารอาหารที่มีในเมล็ดพันธุ์ต่างๆ
(ว 1.1 ป.1/1)

มาตรฐาน ว 1.2

มาตรฐาน ส 2.1
-   ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่ตนอยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(ส 2.1 . 1/1)
มาตรฐาน พ.2.1
-      ระบุแนวโน้มอนาคตของความ สัมพันธ์ของเมล็ดพันธุ์ต่างๆในอนาคตได้
(พ 2.1 . 1/1)
-         อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนชื่นชอบ ความ
มาตรฐาน ศ 1.1
-   อธิบายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในอนาคตได้
(ศ 1.1 . 1/1)
มาตรฐาน ง 1.1
-          อธิบายวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองในอนาคตโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม ประหยัด
มาตรฐาน ส 4.1
-         อธิบายเกี่ยวกับวัน เดือน ปีและการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
(ส 4.1 ป.1/1)
-เรียงลำดับเหตุ
จุดเน้นที่ 1
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
- แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
- เห็นความสำคัญของภาษาไทย


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
6.สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเรา (อาหารหลัก 5 หมู่)
7.สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพันธุ์
- อาหารเพื่อสุขภาพ
8.การสร้างสรรค์เกมการละเล่นจากเมล็ดพันธุ์
-        ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในท้องถิ่นในอนาคตได้ (ว 1.2 ป.1/1)
มาตรฐาน ว 1.8
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับสารอาหารในเมล็ดพันธุ์ต่างๆ
(ว 1.8 ป.1/1)
- สังเกต วิเคราะห์ ใคร่ครวญเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในการปรุงอาหารจากเมล็ดพันธุ์โดยใช้ความคิดของตนหรือผู้รู้ได้
(ว 1.8 ป.1/2)
-              แสดงความคิดเห็นและอธิบายสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย
-       เห็นคุณค่าผู้อื่นและรู้ผลของการกระทำในด้านด้านต่างๆทั้งของตนเองและผู้อื่น
 (ส 2.1 . 1/2)
มาตรฐาน ส 2.2
-       อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกของครอบ ครัว โรงเรียนและชุมชนในอนาคตได้(ส 2.2 . 1/1)
รู้จักบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมแลรู้จักเคารพ ให้เกียรติผู้อื่น
(ส 2.2 . 1/2)
มีส่วนร่วมในการ
-         ภาคภูมิใจและความใฝ่ฝันในอนาคตได้
(พ 2.1 . 1/2)
-      อธิบายลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายในอนาคตได้
(พ 2.1 . 1/3)
มาตรฐาน พ 3.2
-รู้จักดูแลตนเอง ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพทีดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต (พ 3.2 ป. 1/1)
มาตรฐาน พ 4.1
-อธิบายอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคตได้
-อธิบายความรู้สึก
ของตนเองที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งรอบตัว
(ศ 1.1 . 1/2)
-      มีทักษะในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์สรรค์สร้างชิ้นงานเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวหรือลักษณะของหมู่บ้านในอนาคตได้
(ศ 1.1 . 1/3)
-วาดภาพเพื่อสื่อ
ถึงลักษณะของหมู่บ้านในอนาคตโดยใช้สีต่างๆ
(ศ 1.1 . 1/4)
-วาดภาพหมู่บ้านในอนาคตตามความคิดหรือความรู้สึกของตนเอง
-          และปลอดภัย
(ง 1.1 . 1/1-2)
-      ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวอย่างตั้งใจ กระตือรือร้น อดทน รับผิดชอบและตรงต่อเวลา
(ง 1.1 . 1/3)
มาตรฐาน ง 1.1
- รู้จักวางแผนและลงมือทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง                (ง 1.1 ป.1/1)
- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม ประหยัดและปลอดภัย
(ง 1.1 ป.1/2)
-       ทำงานด้วยความเอาใจใส่
การณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจากอดีต ปัจจุบันและอนาคตได้
(ส 4.1 ป.1/2)
-บอกประวัติความ เห็นมาของตนเอง ครอบครัว หมู่บ้านที่ตนอาศัยโดยการสอบถามจากผู้เกี่ยวของเช่น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
 (ส 4.1 ป.1/3)
มาตรฐาน ส 4.2
-อธิบายและเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนเองในปัจจุบันและอนาคตได้
จุดเน้นที่ 2
- เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ                  ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
- ปฏิบัติตนตามหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียง
จุดเน้นที่ 3
- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ                             ในห้องเรียน
- การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน
จุดเน้นที่ 4
- ยอมรับความเหมือนและความ


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

-              เขียนภาพหรือข้อความสั้นๆได้
(ว 1.8 ป.1/5-6)
นำเสนอแนวคิดด้วยวาจาเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่
(ว 1.8 ป.1/7)
มาตรฐาน ว 3.1
- สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฏ หรือคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้ในการทำอาหาร   
(ว 3.1 ป.1/1)
จำแนกวัสดุ อุปกรณ์และอธิบายขั้นตอนในการทำอาหาร
(ว 3.1 ป.1/2)
ตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตย
 (ส 2.2 . 1/3)
มาตรฐาน ส 3.1
-ตระหนัก เห็นคุณ ค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยคำนึงถึงอนาคต
(ส 3.1 . 1/3)
มาตรฐาน ส 5.2
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตปัจจุบันและอนาคต
(ส 5.2 . 1/1)
-   สังเกตและ
(4.1 ป. 1/2)
-ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อมีอาการเจ็บป่วยจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้
(พ 4.1 ป. 1/3)
มาตรฐาน พ 5.1
-ระบุสิ่งที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากที่บ้าน โรงเรียนและการป้องกัน
(พ 5.1 ป. 1/1)
-อธิบายสาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่นหรือการทำงานในอนาคต
(พ 5.1 . 1/2)
-          แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น
(ศ 1.1 . 1/5
มาตรฐาน ศ 1.1
-         อธิบายเกี่ยวกับ
รูปร่าง รูปทรงของวัสดุต่างๆในการทำกิจกรรมผู้ปกครองอาสา (ศ 1.1 ป.1/1)
-           อธิบายความรู้สึกของตนเองต่อวัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนในการทำกิจกรรมต่างๆ
(ศ 1.1 ป.1/2)
มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสรรค์สร้างชิ้นงานเพื่อสรุปสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ในการทำกิจกรรมให้ผู้อื่นทราบ (ศ 1.1 ป.1/3)
-        ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกิจกรรมร่วมกับ
-       กระตือรือร้น  อดทนอดกลั้นและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
(ง 1.1 ป.1/3)

(ส 4.2 ป.1/1)
-อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในปัจจุบันและอนาคตได้
(ส 4.2 ป.1/2)
มาตรฐาน ส 4.1
-    อธิบายเกี่ยวกับวัน เดือน ปีและการนับช่วงเวลาตามปฏิทินในการทำกิจกรรมกับผู้ปกครองอาสา
(ส 4.1 ป.1/1)
-      เรียงลำดับของกิจกรรมที่ร่วมทำกับผู้ปกครองอาสา          (ส 4.1 ป.1/2)
-       อธิบายเรื่องราว ที่มาของผลิตภัณฑ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครอง
แตกต่างของตนเองและผู้อื่น
- ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

 มาตรฐาน ว 8.1
-ตั้งคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมผู้ปกครองอาสาตามที่ตนเองสนใจ
(ว 8.1 ป.1/1)
-วางแผนการทำงาน สำรวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยว กับกิจกรรมที่ทำตามความคิดของตนหรือผู้รู้
 (ว 8.1 ป.1/2)
- แสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรม บันทึกและอธิบายเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์และขั้นตอนโดยการวาดภาพหรือเขียน
-  เปรียบเทียบ
แนวโน้มของการเปลี่ยน แปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต
(ส 5.2 . 1/2)
-         มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวด ล้อมที่บ้าน โรงเรียนและชุมชน
(ส 5.2 . 1/3)
มาตรฐาน ส 2.1
ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(ส 2.1 ป.1/1)
มาตรฐาน ส 2.2
-  อธิบายเกี่ยวกับ
โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกของครอบครัว โรงเรียน
(พ 5.1 . 1/3)
มาตรฐาน พ 2.1
-      มีความเข้าใจ เห็น
คุณค่าของครอบครัว และเพื่อนในชั้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม                   (พ 2.1 ป.1/1)
-      อธิบายสิ่งที่ตนชื่น
ชอบหรือถนัดในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองอาสา
(พ 2.1 ป.1/2)
มาตรฐาน พ 3.1
-      เคลื่อนไหวร่างกาย
เพื่อทำงานร่วมกับผู้ปกครองอาสา
(พ 3.1 ป.1/1)
มาตรฐาน พ 4.1
-      อธิบายเกี่ยวกับ
อาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจาก
-        ผู้ปกครองอาสาผ่านชิ้นงานที่หลากหลายโดยใช้สีต่างๆ
(ศ 1.1 ป.1/4)
-        วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองอาสา
(ศ 1.1 ป.1/5)

-       อาสาโดยการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ส 4.1 ป.1/3)
มาตรฐาน ส 4.3
มีความภาคภูมิใจในเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านที่อยู่ในท้องถิ่นของตน
(ส 4.3 ป.1/3)สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

- ข้อความสั้นๆ
(ว 8.1 ป.1/5-6)
-นำเสนอด้วยวาจาเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ตนได้เรียนรู้จากกิจกรรมผู้ปกครอง
อาสาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ว 8.1 ป.1/7)

และชุมชน
(ส 2.2 ป.1/1)
-  รู้จักบทบาท  สิทธิและหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น (ส 2.2 ป.1/2)
-   มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองอาสา
(ส 2.2 ป.1/3)
มาตรฐาน ส 3.1
-   สามารถนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าหรือแปรรูปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
 (ส 3.1 ป.1/1)
-   เห็นคุณค่าและใช้
การทำงาน
 (ส 4.1 ป.1/1)
-      อธิบายเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงาน
(ส 4.1 ป.1/2)
-      ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามคำ แนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
(ส 4.1 ป.1/3)
มาตรฐาน พ 5.1
แสดงท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อประสบเหตุร้ายจากการทำงาน
(ส 5.1 ป.1/1)


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง


ทรัพยากรที่มีใน
ท้องถิ่นได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า (ส 3.1 ป.1/3)
มาตรฐาน ส 3.2           เห็นคุณค่าของการทำงานเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
(ส 3.2 ป.1/1)
มาตรฐาน ส 5.2
มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้ปกครองอาสา   
(ส 5.2 ป.1/1)

9.สรุปองค์ความรู้
- เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้
- สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ต้องพัฒนา

มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามและหาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยา ศาสตร์ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ผ่านการทำชิ้นงานแล้วนำเสนอให้ผู้อื่น
มาตรฐาน ส 2.1
- สามารถยอมรับความคิดเห็น และการปฏิบัติที่แตกต่างของบุคคลอื่นโดยไม่มีอคติ(ส 2.1 ป. 2/1)
- เคารพสิทธิของตนเองและไม่ละเมิด
มาตรฐาน พ 2.1
-      ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อผู้อื่นในการวางแผนสรุปการเรียนรู้  
(พ 2.1 .1/1)
-      เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญ
มาตรฐาน ศ 1.1
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม
(ศ 1.1 ป.1/3)
-วาดภาพสื่อความหมายเนื้อหา
มาตรฐาน ง 1.1
-ใช้และสามารถระบุวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและประหยัด
(ง 1.1 ป.1/2)
มาตรฐาน ส 4.1
- สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลต่อวิถีชีวิตได้อย่างเป็นระบบ
(ส 4.1 ป./2)
มาตรฐาน ส 4.2
-     อธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
จุดเน้นที่ 1
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
- แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
- เห็นความสำคัญของภาษาไทยสาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

เข้าใจในสิ่งที่ตนศึกษา  
(ว 8.1 ป.1/1)
-จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบ นำเสนอผลการเรียนรู้โดยการแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม วิเคราะห์ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมทั้งสามารถระบุสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงได้                 (ว 8.1 .2/4-5)
-บันทึกและอธิบายผลจากการศึกษาค้นคว้า โดยสรุปองค์ความรู้ตามรูปแบบ Mind mapping หรือรูปแบบอื่น
สิทธิของผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ (ส 2.1 ป. 2/4)
มาตรฐาน ส 2.2
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง  สามารถยอมรับและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองได้                (ส 2.2 ป. 2/2)

-      ของสิงที่เรียนรู้รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน               (พ 2.1 ป.1/2)
-      เคารพ ให้เกียรติเพื่อน บอกความ สำคัญของเพื่อนต่อกระบวนการเรียนรู้ การทำงาน และการทำกิจกรรมต่างๆ             (พ 2.1 ป.2/3)

และเรื่องราวที่ได้ได้ศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจต่างๆได้
(ศ1.1 ป.2/5)  
มาตรฐาน ศ 3.1
- แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านบทละคร (ศ 3.1 ป.1/2)
-มีมารยาทในการนำเสนองานและการเป็นผู้ชมที่ดี              (ศ 3.1 ป.1/3)
-ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน
 (ง 1.1 . 2/5)
-ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีความรับผิดชอบ